Wprowadzenie

Witamy na Project Pismo! Niniejsze Warunki i zasady regulują korzystanie z naszej strony internetowej i sklepu internetowego projectpismo.com. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się przestrzegać tych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych Warunków, prosimy o niekorzystanie z naszej strony. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego jak to robimy i nie widzisz odpowiedzi w regulaminie napisz do nas na info@projectpismo.com

I. Definicje

1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;

2. Konsument– zgodnie z art.22[1] Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;

4. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5. Regulamin– niniejszy regulamin w ramach sklepu internetowego projectpismo.com

6. Sklep internetowy– Sklep prowadzony pod adresem projectpismo.com

7. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym projectpismo.com

8. Treści Cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Serwisu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności PDFy zawierające odnośniki do programów takich jak Canva oraz gotowe do druku pliki

9. Usługi elektroniczne – oznaczają usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

10. Koszyk – oznacza wyodrębnioną funkcjonalnie i graficznie część Serwisu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę, 

11. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.

12. Newsletter – to biuletyn wysyłany przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy wyrazili stosowną zgodę na jego otrzymywanie, 

II. Kontakt ze sprzedawcą

Jagoda Sablik 

ul. Siewna 12/26, 43-300 Bielsko-Biała

NIP PL9372520189

E-mail: info@projectpismo.com

III. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego oraz warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, konto e-mail.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Do skorzystania ze Sklepu projectpismo.com nie jest wymagana rejestracja. Klient może złożyć zamówienie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Rejestracja następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego.

2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

3. Ceny towarów w sklepie są całkowitymi cenami brutto, z wyłączeniem podatków lokalnych naliczanych w koszyku.

4. Cena wskazana w sklepie, pod ceną promocyjną, jest najniższą ceną z ostatnich 30 dni.

6. Sklep projectpismo.com nie prowadzi indywidualnego dostosowywania cen.

V. Płatności

 1. Za Produkt możesz zapłacić korzystając z płatności elektronicznych oferowanych przez zewnętrznych dostawców, zgodnie z informacjami o możliwych płatnościach przedstawianych na stronach ofertowych. Usługi płatnicze realizowane są przez dostawców płatności zgodnie z ich regulaminami.
 2. Produkty udostępniamy drogą elektroniczną na adres e-mail, według konta LemonSqueezy, w postaci linku umożliwiającego samodzielne odtworzenie treści cyfrowej na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym.
 3. W przypadku personalizowanych Produktów zostaną one dostarczone bezpośrednio na adres mailowy podany w zamówieniu.

VI. Realizacja zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po otrzymaniu płatności w przypadku wzorów.
 2. W przypadku produktów personalizowanych czas wykonania jest podany w opisie każdego produktu.

VII. Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak wzór następuje przez przesłanie na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres-email wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Zakup Produktu cyfrowego na naszej stronie jest równoznaczny ze zgodą na natychmiastowe otrzymanie Produktu i rezygnacją z prawa do 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

IX. Reklamacje

 1. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, masz prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, gdy spełnione są określone warunki (tj. zgodnie z przepisami: “doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, nie doprowadziliśmy treści cyfrowej do zgodności z umową, brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że próbowaliśmy doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową, brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umową bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych przepisach prawach, z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności);
 2. Jeśli kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym sprzedawcę poprzez formularz kontaktowy lub pocztę elektroniczną info@projectpismo.com
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i odpowie drogą mailową lub inną drogą określoną przez kupującego.

X. Ochrona danych osobowych 

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również zgodnie z treścią Polityki Prywatności i plików Cookies, dostępnej na stronie Serwisu. 

XII. Prawa autorskie

 1. Dokonując zakupu Produktu w postaci treści cyfrowej, zobowiązany jesteś do korzystania z tych treści wyłącznie dla własnego użytku (lub użytku jednego, wskazanego imiennie użytkownika), z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści tego  regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy opisie Produktu, jak też stosowanych w Serwisie czy EasyCart zabezpieczeń dostępu do treści Produktów. 
 2. Nie jesteś uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej treści cyfrowej, jej fragmentów, kopii w jakichkolwiek celach, w szczególności celach szkoleniowych lub innych komercyjnych, w tym także dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji lub usuwania błędów bez naszej zgody. 
 3. W przypadku wątpliwości lub potwierdzenia możliwości skorzystania z Produktów w celach związanych z nauczaniem czy szkoleniami, skontaktuj się z nami przez email na info@projectpismo.com

XIII. Newsletter

 1. Do korzystania z naszej usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet (standardowe przeglądarki internetowe) oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po udostępnieniu nam adresu i zapisaniu się do Newslettera, dochodzi do zawarcia przez nas umowy i do rozpoczęcia świadczenia przez nas usługi.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Ciebie adres e-mail wiadomości, które będą zawierać informacje dotyczące oferowanych przez nas produktów oraz inne treści o charakterze informacyjno-promocyjnym.
 3. Wiadomości, które są wysyłane w ramach tej usługi stanowią utwory (w rozumieniu prawa autorskiego) i podlegają ochronie. Nie można ich kopiować, modyfikować i wykorzystywać w sposób niezgodny z przeznaczeniem bez naszej uprzedniej zgody. Możesz się z nami skontaktować pod: info@projectpismo.com
 4. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Masz prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdym czasie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez kliknięcie przycisku “Wypisz się” w dolnej części newslettera.
 6. W przypadku chęci ponownego skorzystania z usługi Newsletter wystarczy ponownie się do niej zapisać.
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres poczty elektronicznej (e-mail) lub pocztą bezpośrednio na nasz adres.  Prosimy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Rozpatrujemy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Dostawcą usługi newsletter jest:
  MailerLite Limited, z siedzibą 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland
 9. MailerLite przechowuje Twoje dane i ma do nich dostęp.
 10. Z polityką prywatności firmy GetResponse S.A. zapoznasz się pod adresem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Terms and Conditions

1. Introduction

Welcome to Project Pismo! These Terms and Conditions govern the use of our website and online store at projectpismo.com. By using our site, you agree to comply with these Terms. If you do not agree with any part of these Terms, please do not use our site. If you have any questions about how we do things and you don’t see the answer in the terms, please write to us at info@projectpismo.com.

I. Definitions

 1. Client – a natural person, legal person, or organizational unit without legal personality who places an order within the store;
 2. Consumer – according to Article 22[1] of the Civil Code, a natural person performing a legal act with an entrepreneur not directly related to their business or professional activity.
 3. Account – a part of the Internet Service assigned to a given Client, through which the Client can perform certain actions within the Internet Service;
 4. Civil Code – the act of April 23, 1964 (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended);
 5. Terms and Conditions – these terms and conditions within the online store projectpismo.com;
 6. Online Store – the store operated at projectpismo.com;
 7. Goods – products presented in the Online Store projectpismo.com;
 8. Digital Content – products in electronic formats available in the current offer of the Service, including, in particular, PDFs containing links to programs such as Canva and ready-to-print files;
 9. Electronic Services – services provided by the Service Provider to Clients electronically within the meaning of the Act of July 18, 2002, on the provision of electronic services;
 10. Cart – a functionally and graphically separated part of the Service, where detailed conditions on which the Parties conclude the Agreement are presented;
 11. Order – a declaration of will by the Client to conclude a Sales Agreement, specifying the type and quantity of Goods;
 12. Newsletter – a bulletin sent by the Service Provider via email to Clients who have agreed to receive it.

II. Contact with the Seller

Jagoda Sablik
ul. Siewna 12/26, 43-300 Bielsko-Biała
NIP PL9372520189
Email: info@projectpismo.com

III. General Provisions

 1. These Terms and Conditions are the regulations referred to in Article 8 of the Act on the provision of electronic services.
 2. These Terms and Conditions specify the rules for registration and use of an account within the online store, as well as the terms and conditions for placing Orders electronically.
 3. For the proper functioning of the Store, a computer or mobile device with internet access, an internet browser supporting JavaScript and cookies, and an email account are required.

IV. Rules for using the Online Store

 1. Registration is not required to use the projectpismo.com Store. The Client can place an order after accepting these Terms and Conditions. Registration occurs after filling out and accepting the registration form.
 2. Placing an order is equivalent to concluding a sales agreement between the Buyer and the Seller.
 3. The prices of goods in the store are gross total prices, excluding local taxes applied in the cart.
 4. The price indicated in the store, under the promotional price, is the lowest price from the last 30 days.
 5. The projectpismo.com store does not conduct individual price adjustments.

V. Payments

You can pay for the Product using electronic payments offered by external providers, according to the payment information presented on the offer pages. Payment services are provided by payment providers under their terms and conditions.

We deliver products electronically to the email address via the LemonSqueezy account as a link that allows the digital content to be reproduced independently on a computer or other electronic device.

For personalized products, they will be delivered directly to the email address provided in the order.

VI. Order Fulfillment

Order fulfillment occurs immediately after receiving the payment for templates.

For personalized products, the execution time is specified in the description of each product.

VII. Electronic Products

Order fulfillment including an electronic product such as a template is done by sending an email to the address provided by the Client in the order form, containing instructions for downloading or accessing the purchased electronic product.

Upon sending the email mentioned above, the digital content covered by the order is considered fully delivered to the Buyer.

VIII. Withdrawal from the Agreement

Purchasing a Digital Product on our website is equivalent to agreeing to receive the Product immediately and waiving the right to a 14-day withdrawal period.

IX. Complaints

If the digital content is not in conformity with the agreement, you have the right to make a statement about reducing the price or withdrawing from the agreement when certain conditions are met (according to the regulations: “bringing the digital content into conformity with the agreement is impossible or requires excessive costs, we have not brought the digital content into conformity with the agreement, the non-compliance of the digital content with the agreement continues despite our attempts to bring the digital content into conformity with the agreement, the non-compliance of the digital content with the agreement is so significant that it justifies a price reduction or withdrawal from the agreement without prior use of the protection measures specified in the legal provisions, from our statement or circumstances it is evident that we will not bring the digital content into conformity with the sales agreement within a reasonable time or without undue inconvenience);

If the buyer finds a defect in the product, they should inform the seller via the contact form or email at info@projectpismo.com.

The seller will respond to the notification within 14 days from the date of receipt of the notification and will reply via email or other means specified by the buyer.

X. Data Protection

The Service Provider collects and processes the personal data provided by Clients in accordance with the applicable law and the content of the Privacy Policy and Cookie Policy, available on the Service website.

XII. Copyright

By purchasing the Product in the form of digital content, you are obliged to use these contents exclusively for personal use (or the use of one designated individual), subject to further restrictions specified in the content of these terms and/or in the description accompanying the Product, as well as security measures applied on the Service or EasyCart for accessing the content of the Products.

You are not authorized to distribute or share the purchased digital content, its fragments, or copies for any purposes, especially for training or other commercial purposes, including making changes or modifications of any kind or removing errors without our consent.

In case of doubts or to confirm the possibility of using the Products for educational or training purposes, please contact us via email at info@projectpismo.com.

XIII. Newsletter

To use our Newsletter service, you need internet access (standard internet browsers) and an email address. By providing us with your email address and subscribing to the Newsletter, you enter into an agreement with us, and we begin providing the service.

The Newsletter service involves sending emails to the address you provided, containing information about the products we offer and other informational-promotional content.

The messages sent as part of this service are considered works (under copyright law) and are protected. They cannot be copied, modified, or used in a manner inconsistent with their purpose without our prior consent. You can contact us at info@projectpismo.com.

The agreement for the use of the Newsletter service is concluded for an indefinite period.

You have the right to terminate the agreement for the use of the Newsletter service at any time. The termination is effective immediately. Termination of the agreement occurs by clicking the “Unsubscribe” button at the bottom of the newsletter.

To re-use the Newsletter service, simply re-subscribe.

Complaints regarding the Newsletter service should be submitted to the email address or by direct mail to our address. Please provide the details of the person submitting the complaint, necessary for sending information about the result of the complaint, and describe the irregularities in the Newsletter service and what are the expectations regarding the resolution of the complaint. We will review the complaint within 14 days from the date of receipt.

The provider of the newsletter service is: MailerLite Limited, located at 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland

MailerLite stores your data and has access to it.

You can review the privacy policy of MailerLite Ltd at https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy